1395/6/30

آزمون تستی فصل 3 علوم تجربی نهم | به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 3: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام مورد نتیجه افزایش بیش از اندازه کربن دی اکسید در هواکره است؟