1397/6/23

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 5 زیست شناسی دهم | گفتار سوم: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران (سری B)

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 5: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
گفتار 3: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

كدام عبارت در مورد ملخ درست است؟