1395/10/27

آزمون تستی درس 5 هدیه‌های آسمان پنجم دبستان | گل صد برگ

هدیه های آسمانی پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 5: گل صد برگ
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام مورد از مواردی است که نشان می دهد پیامبر، تمیز و آراسته بود؟