سوالات درس فیزیک آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1398

فیزیک کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

50 میلی‌لیتر محلول که دارای 0/02 مول نقره نیترات است با چند میلی‌لیتر محلول که هر لیتر از آن دارای 22/8 گرم منیزیم کلرید است، واکنش کامل می‌دهد؟ (از انحلال رسوب، صرف‌نظر شود. $N=14,Mg=24,Cl=35/5,Ag=107:g.mo{{l}^{-1}}$)