1395/9/4

آزمون تستی فصل ششم مطالعات اجتماعی ششم دبستان | سفری به اصفهان

مطالعات اجتماعی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 6: سفری به اصفهان
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻨﺒﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﻧﺪارد؟