1395/6/27

آزمون تستی درس 1 فارسی هفتم | زنگ آفرینش

فارسی و نگارش هفتم دوره اول متوسطه مهر
شامل مباحث: درس 1: زنگ آفرینش
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 27 شهریور 95
  

در بیت زیر چه آرایه های ادبی به کار رفته است؟

« شبنم از روی برگ گل برخاست            گفت می خواهم آفتاب شوم»