1397/5/3

سؤالات تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی | 3-2 عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی

فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: 2-3 عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در سیمی که مقاومت ویژٔه مادٔه سازندٔه آن $\rho $ است، نسبت طول رسانا به سطح مقطع آن ($\frac{L}{A}$)، در SI برابر ${{10}^{8}}$ است. اگر دو سر رسانا را به اختلاف پتانسیل 10V متصل کنیم، در مدت 3/2ms تعداد $4\times {{10}^{16}}$ الکترون از مقطع رسانا عبور می‌کند. $\rho $ کدام است؟ ($e=1/6\times {{10}^{-19}}C$)