1396/8/8

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) کلاس یازدهم رشتۀ تجربی | فصل 1: الکتریسیته ساکن (4-1-میدان الکتریکی)

فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 1: الکتریسیتۀ ساکن
1-4 میدان الکتریکی
  تعداد سوالات: 8
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

انتقال بار نتیجه انتقال.....................است