1395/7/23

آزمون تستی فصل اول شیمی (1) دهم رشته تجربی و ریاضی | توزیع الکترونها در لایه ها و زیر لایه ها، آرایش الکترونی و تبدیل اتم ها به یون و مولکول (صفحه 28 تا 44)

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 1: کیهان زادگاه الفبای هستی
5-1 کشف ساختار اتم
6-1 آرایش الکترونی اتم
7-1 ساختار اتم و رفتار آن
  تعداد سوالات: 16
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل