آزمون تستی پودمان 1 رایانه کار پیشرفته | الگوریتم و فلوچارت

رایانه کار پیشرفته یازدهم دوره دوم متوسطه- کاردانش تولید محتوای الکترونیکی
شامل مباحث: پودمان 1: الگوریتم و فلوچارت
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام عملگر ریاضی نسبت به سایرین اولویت پایین تری دارد؟