1397/4/18

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری شیمی (2) یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی | فصل اول: درس 8-1- هیدروکربن‌ها

شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: 1-8 هیدروکربن‌ها (آلکان‌ها، آلکن‌ها، آلکین‌ها و هیدروکربن‌های حلقوی)
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

با توجه به واكنش گاز اتن با مخلوط آب و سولفوريک اسيد، كدام‌يک از نتيجه‌گيری‌های زير صحيح نيست؟ $(C=12,H=1,O=16,S=32:g.mo{{l}^{-1}})$