1395/7/9

آزمون تستی فصل 1 فیزیک دهم | مبحث مدلسازی در فیزیک +اندازه گیری و کمیت های فیزیکی + اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: فصل 1: فیزیک و اندازه گیری
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مرتیه بزرگی هوای دم را که یک شخص در هنگام نفس کشیدن در طول  عمرش (80 سال) وارد ریه هایش می کند، بر حسب لیتر کدام است؟ 

(راهنمایی: هر 5 بار هوای بازدم ، یک کیسه فریزر را پر می کند)