1395/7/9

آزمون تستی فصل 1 فیزیک دهم | مبحث مدلسازی در فیزیک +اندازه گیری و کمیت های فیزیکی + اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: فصل 1: فیزیک و اندازه گیری
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

یک «خروار» برابر $100$ «من تبریز» و هر «من تبریز» معادل $40$ «سیر» است. باری از گندم به جرم $10$ خروار، چند سیر است؟