1395/7/9

آزمون تستی فصل 1 فیزیک دهم | مبحث مدلسازی در فیزیک +اندازه گیری و کمیت های فیزیکی + اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی مهر
شامل مباحث: فصل 1: فیزیک و اندازه گیری
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 9 مهر 95
  

حاصل کدام یک از نسبت های زیر از بقیه کوچک تر است؟