1397/5/9

سؤالات تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی | 3-7 پدیدۀ القای الکترومغناطیسی و 3-8 قانون القای الکترومغناطیسی فاراده

فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
٣-٧ پدیدهٔ القای الکترومغناطیسی
٣-٨ قانون القای الکترومغناطیسی فاراده
  تعداد سوالات: 35
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در شكل مقابل، حلقۀ فلزی، حول محور $MN$ كه از يكی از قطرهای حلقه می‌گذرد، می‌چرخد. اين محور با ميدان يكنواخت مغناطيسی $(B)$ زاويۀ $\alpha $ می‌سازد. زاويۀ $\alpha $ كدام‌يک از مقادير زير باشد تا در حلقه جريان القايی ايجاد نشود؟