1396/3/26

آزمون تستی زبان انگلیسی نهم | درس 5: Media

انگلیسی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: Lesson 5: Media
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

A: What did Maryam watch in the cinema?   

B: She ……… comedy.