1397/6/23

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 7 زیست شناسی دهم | گفتار سوم: انتقال مواد در گیاهان

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 7: جذب و انتقال مواد در گیاهان
گفتار 3: انتقال مواد در گیاهان
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چند مورد زیر درباره ی یاخته های گیاهان به نادرستی بیان شده است؟

الف) هر قسمتی که توسط پروتوپلاست ساخته می شود، جزء پروتوپلاست خواهد بود.

ب) مشاهده ی بافت گیاهی با میکروسکوپ نوری، وجود پلاسمودسم های فراوان را در محل لان مشخص می کند.

ج) انتقال سیمپلاستی، حرکت مواد از پروتوپلاست یک یاخته به یاخته ی مجاور از راه پلاسمودسم است.

د) منافذ پلاسمودسم، توانایی عبور مولکولهایی مانند پروتئین ها و نوکلئیک اسیدها را ندارند.