1395/8/11

آزمون تستی فصل 2 ریاضی نهم | درس اول: عددهای گویا

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 1: عددهای گویا
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

بین دو کسر $\frac{1}{10}$ و $\frac{4}{15}$ چند کسر وجود دارد که صورت آن عدد مرکب و مخرجش برابر 60 باشد؟