1395/12/14

آزمون تستی درس 10 فارسی پنجم دبستان | نام نیکو

فارسی و نگارش پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 10: نامِ نیکو
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مفهوم این بیت چیست؟      (نام نیکو گر بماند ز آدمی        به کزو ماند سرای زرنگار)