1395/10/7

آزمون تستی فصل 4 ریاضی نهم | درس 2: نماد علمی

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 2: نماد علمی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر $ b=13 \times 10^{-5} , a=2 \times 10^{10} $ باشند، حاصل ab با نماد علمی كدام است؟