1396/1/30

آزمون تستی درس 17 فارسی نهم | شازده کوچولو

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 17: شازده کوچولو
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

ساختار کلمات در کدام گزینه به ترتیب (مرکب-ساده-مشتق) رعایت شده است ؟