1395/7/16

آزمون تستی درس سوم فارسی ششم دبستان | هوشیاری

فارسی و نگارش ششم دبستان
شامل مباحث: درس 3: هوشیاری
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

با توجه به عبارت «ملک چنان تند می راند که باد به گرد او نمی رسید» کدام گزینه درست است؟