1395/7/16

آزمون تستی درس سوم فارسی ششم دبستان | هوشیاری

فارسی و نگارش ششم دبستان
شامل مباحث: درس 3: هوشیاری
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

معنی واژه های مشخص شده به ترتیب کدام است؟

      باز را بر زمین کوبید و هلاک کرد و بی درنگ جام را شست و زیر کوه گرفت تا مالامال شد.