1395/12/23

آزمون تستی فصل 12 علوم تجربی هفتم | سفرۀ سلامت

علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 12: سفره سلامت
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام گزینه در مورد چربی‌های گیاهی و جانوری درست است؟