1397/1/18

آزمون تستی سطح پیشرفته ریاضی پایه‌ی ششم ابتدائی | فصل 2: کسر

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 2: کسر
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در شکل بیست و یکم از الگوی زیر چه کسری،‌ رنگی خواهد بود؟