1395/9/17

آزمون تستی زبان انگلیسی پایه دهم کلیه رشته ها | Lesson 1: Saving Nature

زبان انگلیسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: Lesson 1: Saving Nature
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

 According to the passage, How long is a giraffe's tongue?