1397/6/30

آزمون آغازین ورودی فارسی از پایه هشتم به نهم (دوره کتاب فارسی هشتم) | مهر ماه 1397

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: ستایش
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

معنی درست بیت زیر، در کدام گزینه ذکر شده است؟

«نیابد بدو نیز اندیشه راه    که او برتر از نام و از جایگاه »