1398/3/6

آزمون جمع بندی فیزیک دهم رشته علوم ریاضی | مرور فصل 1 تا 5

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی اسفند
شامل مباحث:
فصل 1: فیزیک و اندازه گیری
فصل 3: کار، انرژی و توان
فصل 2: ویژگی‌های فیزیکی مواد
فصل 4: دما و گرما
فصل 5: ترمودینامیک [فقط ریاضی]
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 6 خرداد 98
  

نمودار $(P-V)$‌ی گاز کاملی که از سه مسیر $a$، $b$ و $c$ از حالت $i$ به حالت $f$ می‌رود، مطابق شکل زیر است. اگر تغییر انرژی درونی گاز $\Delta U$ و گرمایی که گاز می‌گیرد $Q$ باشد، کدام رابطه درست است؟