1397/9/11

تست کنکور فلسفۀ اسلامی دوازدهم انسانی | فصل 7: افول حکمت مشاء

فلسفه (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: فصل 7: افول حکمت مشّاء
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/9/11
  

هر گاه برای تعیین مصداق حسن و قبح مسائل دست توسل افراطی به دامان عقل زده شود و بر عکس، به ترتیب، کدام اندیشه مطرح شده است و اولین منتقد، علیه افراطی‌گری عقلی .............. بود.