1395/12/16

آزمون تستی درس 13 فارسی هشتم | ادبیات انقلاب

فارسی و نگارش هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 13: ادبیات انقلاب
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام گزینه با الگوی «نهاد+مفعول+ متمم+فعل» مطابقت دارد؟