1395/12/16

آزمون تستی درس 13 فارسی هشتم | ادبیات انقلاب

فارسی و نگارش هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 13: ادبیات انقلاب
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در بیت «گاه سفر آمد، برادر ره دراز است! *** پروا مکن بشتاب همت چاره ساز است» کنایه در کدام قسمت بیت واقع شده است؟