1397/9/30

تست کنکور سراسری فصل 2 شیمی (3) دوازدهم | الکتروشیمی و واکنش های اکسایش و کاهش

شیمی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: 1-2) الکتروشیمی و واکنش‌های اکسایش و کاهش (ص 37 تا 43)
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

با توجه به واکنش‌های زیر که در جهت رفت به طور خود به خودی پیش می‌روند، کدام ترتیب درباره قدرت اکسندگی کاتیون‌ها درست است؟

$(1)S{{n}^{4+}}(aq)+{{H}_{2}}(g)\to S{{n}^{2+}}(aq)+2{{H}^{+}}(aq)$ 

$(2)2{{H}^{+}}(aq)+Sn(s)\to {{H}_{2}}(g)+S{{n}^{2+}}(aq)$ 

$(3)2F{{e}^{3+}}(aq)+S{{n}^{2+}}(aq)\to 2F{{e}^{2+}}(aq)+S{{n}^{4+}}(aq)$