1397/6/30

آزمون آغازین ورودی عربی از پایه هشتم به نهم (دوره کتاب عربی هشتم) | مهر ماه 1397

عربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اعدا موجود در گزینه‌ها، انرژی فروپاشی شبکه‌ی بلور چهار ترکیب $N{{a}_{2}}O$، $Mg{{F}_{2}}$، $MgO$ و $NaF$ برحسب $kJ.mo{{l}^{-1}}$ است. کدام‌یک از آن‌ها مربوط به ترکیبی است که شعاع کاتیون و آنیون آن، اختلاف کم‌تری دارند؟