{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فلسفه (2) 1400/01/21

آزمون فلسفه (2) پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی: درس 1 تا 5

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم ادبیات و علوم انسانی فلسفه (2) دی
شامل مباحث:
درس 1: هستی و چیستی
درس 2: جهان ممکنات
درس 3: جهان علّی و معلولی
درس 4: کدام تصویر از جهان؟
درس 5: خدا در فلسفه (1)
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 15 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون فلسفه (2) پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی: درس 1 تا 5
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون ترم اول
ثبت شده در 21 فروردین 1400
  

@@به سؤالات زیر پاسخ کامل دهید:@@

با توجه به معنای سوم اتفاق دیدگاه دو دسته از فلاسفه که برای جها ن و انسان هدف و غایت قائلند را بیان کنید.