1397/12/1

تست آمادگی مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی: ریاضی نهم | فصل 1 تا 6

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل اول- مجموعه‌ها
فصل دوم- عددهای حقیقی
فصل سوم- استدلال و اثبات در هندسه
فصل چهارم- توان و ریشه
فصل پنجم- عبارت‌های جبری
فصل ششم- خط و معادله‌های خطی
درس 1: معادله خط
درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مقایسه کدام دو عبارت درست انجام شده است؟