1395/7/8

آزمون تستی فصل اول شیمی (1) دهم | پیدایش عنصرها، ایزوتوپ ها، تکنسیم، طبقه بندی و جرم اتمی عنصرها (صفحه 1 تا 15)

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی آبان
شامل مباحث:
فصل 1: کیهان زادگاه الفبای هستی
1-1 عنصرها چگونه پدید آمدند؟
2-1 آیا همه‌ی اتم‌های یک عنصر پایدارند؟
3-1 طبقه بندی عنصرها
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 8 مهر 95
  

نمودار زیر طبقه بندی ایزوتوپ‌های چند عنصر را بر حسب تغییرات تعداد نوترون‌ها نشان می‌دهد. با توجه به این نمودار کدام گزینه درست است؟