{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

شیمی (2) 1399/02/15

آزمون آنلاین عوامل مؤثر بر سرعت واکنش های شیمیایی و محاسبه سرعت واکنش

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی شیمی (2) بهمن
شامل مباحث:
قسمت 5: آهنگ و سرعت فرایندهای شیمیایی
قسمت 6: غذا، پسماند و ردپای آن
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 22 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون آنلاین عوامل مؤثر بر سرعت واکنش های شیمیایی و محاسبه سرعت واکنش
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 15 اردیبهشت 1399
  

سرعت واکنش گازی X+A→D  به ازای هر 10 درجه ی سلسیوس افزایش دما، به تقریب دو برابر می‌شود. اگر سرعت مصرف A، در دمای 25 درجه برابر 0/4mol/L.s باشد،   به ازای چند درجه‌ی سلسیوس افزایش دما، سرعت واکنش به 3/2mol/L.s می‌رسد؟