1395/6/31

آزمون تستی درس 6 فارسی نهم | آداب زندگانی

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 6: آداب زندگانی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

معنی کدام واژه درست نیست؟