1395/6/28

آزمون تستی درس اول فارسی نهم | آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 1: آفرینش همه تنبیه خداوندِ دل است
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام آرايه‌ های ادبی در بيت  «سعديا، راست‌روان گوی سعادت بردند      راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار» وجود دارند؟