1397/4/5

نمونه سؤالات تستی زیست‌شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری - فصل 5: ایمنی

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 5: ایمنی
گفتار 1: نخستین خط دفاعی؛ ورود ممنوع
گفتار 2: دومین خط دفاعی؛ واکنش‌های عمومی اما سریع
گفتار 3: سومین خط دفاعی؛ دفاع اختصاصی
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/4/5
  

چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«هر ماده‌ای که در ............ نقش دارد، لزوماً .............. می‌شود.»

الف) افزایش بیگانه‌خواری - به دنبال ورود عامل بیماری‌زا به خون، به صورت فعال ترشح

ب) جهت‌یابی فاگوسیت‌های خونی - پیش از ورود میکروب، در یاخته‌ها ساخته و ذخیره

ج) افزایش دمای عمومی بدن - از یاخته‌های آسیب‌دیده‌ی خودی به گردش خون وارد

د) ایجاد منفذ در غشای یاخته - با برخورد به یک‌دیگر فعال