1395/8/24

آزمون تستی فصل 3 علوم تجربی پایه هشتم | از درون اتم چه خبر

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 3: از درون اتم چه خبر
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

تفاوت تعداد نوترون و پروتون اتمی 3 است. اگر این عنصر در دومین مدار و آخرین مدار خود 7 الکترون داشته باشد تعداد نوترون آن چقدر است؟ (این اتم خنثی است.)