1395/10/13

آزمون تستی فصل 5 ریاضی نهم | درس 2: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 2: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر $x^2-x^{-2}=6$ باشد، حاصل $x^4+x^{-4}$ کدام است؟