1395/10/13

آزمون تستی فصل 5 ریاضی نهم | درس 2: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها

ریاضی نهم دوره اول متوسطه بهمن
شامل مباحث: درس 2: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در تجزیه عبارت $ a^4 - b^4  $ کدام عامل زیر وجود ندارد ؟