1397/10/6

آزمون آزمایشی مرحله اول پیشرفت تحصیلی مطالعات فرهنگی دوازدهم انسانی |‌ فصل اول: درس 1 تا 3

مطالعات فرهنگی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
فصل 1: مفاهیم و کلیات
درس 1: چیستی فرهنگ
درس 2: چرایی شناخت فرهنگ و تحلیل فرهنگی
درس 3: چگونگی تحلیل فرهنگی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل