1397/6/23

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 5 زیست شناسی دهم | گفتار سوم: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران (سری A)

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 5: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
گفتار 3: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چه تعداد از جملات زیر درباره پروانه مونارک صحیح می‌باشد؟

- سامانه دفعی آن از نوع متانفریدی است.

- در تعیین مسیر مهاجرت از یاخته‌های عصبی استفاده می‌کند.

- دارای دستگاه گردش خون باز است.

- سامانه تنفسی آن از نوع تراشه‌ای (نایدیسی) است.