1397/6/23

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 5 زیست شناسی دهم | گفتار سوم: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران (سری A)

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی اسفند
شامل مباحث:
فصل 5: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
گفتار 3: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 23 شهریور 97
  

چند مورد زیر به درستی بیان شده است؟

الف) هر جانوری که گردش خون بسته دارد حتماً دارای مویرگ است.

ب) جانور دارای سامانه ی دفعی پروتونفریدی، فاقد دستگاه گردش خون می باشد.

ج) در هر جانوری که سامانه ی دفعی متانفریدی است گردش خون بسته دارد.

د) هر جانوری که دارای کیسه های هوادار است تبادل گازهای تنفسی، فقط در شش ها انجام می گیرد.

مفهوم برد، دامنه و هم‌دامنه تابع
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
برابری دو تابع f و g با بررسی دامنه آنها
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
قوانین دامنه توابع کسری و معادله درجه 2
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
برابری دو تابع با لحاظ قواعد و قوانین دامنه ها
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد