1395/10/14

آزمون تستی زبان انگلیسی نهم | درس 1: Personality

انگلیسی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: Lesson 1: Personality
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

The famous writer donates money to the poor people and makes them happy. He is realy……… .