1397/9/13

تست کنکور فصل 3 ریاضی و آمار (1) دهم انسانی و معارف | درس 2: ضابطه جبری تابع

ریاضی و آمار (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
فصل 2: تابع
درس 2: ضابطۀ جبری تابع
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل