1397/9/4

آزمون تستی فصل اول علوم هشتم | مخلوط و جداسازی مواد

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 1: مخلوط و جداسازی مواد
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/9/4
  

هرگاه به محلول اسيدی قوی در مجاورت تورنسل، بيش‌ از حد خنثی شدن، باز قوی اضافه شود، تورنسل در نهايت به چه رنگی در خواهد آمد؟