1396/2/10

آزمون تستی درس نیایش فارسی ششم دبستان | خدایا، جهان پادشاهی تو راست

فارسی و نگارش ششم دبستان
شامل مباحث: نیایش
  تعداد سوالات: 8
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

تعداد جمله، در كدام گزينه كمتر است؟