1398/11/6

آزمون تستی تاریخ (3) دوازدهم انسانی | درس 9: نهضت ملی شدن صنعت ایران

تاریخ (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 9: نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/11/6
  

امتیازنامه نفت دارسی در زمان کدام یک از پادشاهان ایران به امضاء رسید و کدام منطقه از ایران را شامل می‌شد؟