1395/11/3

آزمون تستی فصل دوم شیمی (1) دهم رشته تجربی و ریاضی | واکنش های شیمیایی، موازنه و اکسیدهای فلزی و نافلزی (صفحه 55 تا 68)

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی دی
شامل مباحث:
فصل 2: ردِّپای گازها در زندگی
2-2 واکنش‌های شیمیایی و قانون پایستگی جرم
3-2 ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها و ساختار لوویس
4-2 خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 3 بهمن 95
  

در معادلهٔ واکنش زیر، پس از موازنه، بزرگ‌ترین نسبت میان ضرایب مولی کدام است؟

$a{{K}_{2}}C{{r}_{2}}{{O}_{7}}+bBaC{{l}_{2}}+c{{H}_{2}}O\to dBaCr{{O}_{4}}+eHCl+fKCl$