1395/11/3

آزمون تستی فصل دوم شیمی (1) دهم رشته تجربی و ریاضی | واکنش های شیمیایی، موازنه و اکسیدهای فلزی و نافلزی (صفحه 55 تا 68)

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل دوم- ردِّپای گازها در زندگی
2-2 واکنش‌های شیمیایی و قانون پایستگی جرم
3-2 ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها و ساختار لوویس
4-2 خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

محلول اکسید .............. در آب خاصیت............. دارد و pH محلول آن از 7 ............ است.