1397/9/13

تست کنکور فصل 4 ریاضی و آمار (1) دهم انسانی و معارف | درس 2: معیارهای گرایش به مرکز میانگین

ریاضی و آمار (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی اسفند
شامل مباحث:
فصل 3: داده‌های آماری
درس 2: معیارهای گرایش به مرکز
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 13 آذر 97
  

اگر میانگین داده‌های ${{x}_{4}}$و${{x}_{3}}$و${{x}_{2}}$و ${{x}_{1}}$ برابر  $\overline{x}$ باشد، میانگین داده‌های $2{{x}_{4}}+{{x}_{1}}$ و  $2{{x}_{3}}+{{x}_{4}}$ و $2{{x}_{2}}+{{x}_{3}}$ و $2{{x}_{1}}+{{x}_{2}}$