1395/6/30

آزمون تستی فصل 1 علوم تجربی نهم | مواد و نقش آنها در زندگی

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 1: مواد و نقش آنها در زندگی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در فرمول شیمیایی اتیلن گلیکول $C_2H_4(OH)_2 $  نسبت تعداد عنصرها به تعداد اتم‌ها کدام است؟