1395/6/30

آزمون تستی فصل 1 ریاضی نهم | درس اول: معرفی مجموعه

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 1: مجموعه‌ها
درس 1: معرفی مجموعه
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر مجموعه‌ی $A=\left\{ \left. 2x-1 \right|x\in \mathbb{N},x \lt 5 \right\}$  و $B=\left\{ \left. 2x \right|x\in \mathbb{Z},0\le x \lt3 \right\}$ و $C=\left\{ \left. x \right|x\in W,{{x}^{2}} \lt10 \right\}$ باشند تعداد عضوهای $\left( A\cup B \right)-C$ چند عضو می‌باشد؟