1395/7/16

آزمون تستی فصل اول ریاضی ششم دبستان | معرفی اعداد صحیح

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 1: عدد و الگوهای عددی
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مقایسه بین مقادیر در کدام گزینه درست است؟  جهت های قراردای را به صورت زیر در نظر بگیرید:

                بالا ( + )      پایین ( - )      راست ( + )      چپ ( - )